Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

210 trzecioklasistów z naszego gimnazjum w dniach 21, 22, 23 kwietnia 2015 r. przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.

Składał się on z trzech części: humanistycznej (zakresy: historia i wos oraz język polski), matematyczno – przyrodniczej (zakresy: przedmioty przyrodnicze oraz matematyka), język obcy nowożytny (poziomy: podstawowy oraz rozszerzony, dla tych, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej). W naszej szkole uczniowie zdawali głównie język angielski, tylko 22 zdecydowało się na pisanie egzaminu z języka niemieckiego.

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego na poziomie podstawowym miały wyłącznie formę zamkniętą, były zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Zadania z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym miały formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego i języka obcego znalazła się dłuższa wypowiedź pisemna. Z matematyki trzeba było rozwiązać trzy zadania otwarte.

Egzaminy przebiegały zgodnie z procedurami. Uczniowie byli w dobrych nastrojach, chociaż różnie oceniali trudność egzaminu. Wielu miało kłopot z zaznaczeniem na mapie Babilonu podczas egzaminu z historii i wosu. Największym zaskoczeniem na egzaminie z języka polskiego było to, że trzeba było napisać opowiadanie, a nie rozprawkę, na którą wszyscy się nastawiali. Zadaniem zdających było opowiedzieć o podróży, po której ktoś stał się sławny. Nasi trzecioklasiści pytani o najtrudniejsze pytania z zakresu przedmiotów przyrodniczych najczęściej wskazywali zadania z geografii. Trudna wydawała się także matematyka. „Tutaj po prostu trzeba mieć wiedzę” – komentowała jedna z uczennic. Natomiast jako łatwy został przez uczniów oceniony język angielski na poziomie podstawowym. Większość nie miała też problemu z napisaniem e-maila do znajomego na egzaminie na poziomie rozszerzonym.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w 19 czerwca.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony ‎z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i ‎rozszerzonym najwyższego wyniku.‎